Algemene voorwaarden Movidis B.V. 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Movidis B.V., handelende onder de naam Movidis
Edisonstraat 4A
5051 DS Goirle
Telefoonnummer: 013 – 234 0987
E-mailadres: info@movidis.nl
KvK-nummer: 82926336
BTW-identificatienummer: NL862657635B01

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op alle met onze onderneming (hierna te noemen: “Movidis B.V.”) gesloten overeenkomsten zijn de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing, alsmede op alle aanbiedingen en offertes. In individuele gevallen nader overeengekomen schriftelijke bedingen prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden voor zij daar van afwijken of deze aanvullen. De Algemene Voorwaarden blijven voor het overige onverkort van kracht.
2.2 Deze algemene voorwaarden gaan altijd voor op eventuele voorwaarden van andere contractpartijen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke verklaring.

Artikel 3 - Aanbiedingen

3.1 Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend: een offerte is gebaseerd op dagprijzen. In het geval verhogingen daarvan plaatsvinden zijn wij tot het moment van factureren bevoegd deze aan de cliënt door te berekenen. Ten tijde van de facturering zal de op dat moment geldende omrekeningskoers van buitenlandse valuta van kracht zijn. In het geval van prijsverhogingen als in dit artikel bedoeld, zal Movidis B.V. dit direct schriftelijk berichten en heeft de cliënt het recht de overeenkomst binnen een week nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gebracht te ontbinden, onder gelijktijdige retournering van alle eventueel al aan hem ter beschikking gestelde materialen, welke in ongeschonden verpakking en staat dienen te verkeren.
3.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien een zodanige bevestiging achterwege blijft, door een tijdsverloop van één week voor wij binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen, zoals uitleveren van materialen en/of producten, de overeenkomst kennelijk hebben geaccepteerd. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Movidis B.V. gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de cliënt.

Artikel 4 - Levering

4.1 Opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een opgegeven levertermijn leidt niet tot schadeplichtigheid van Movidis B.V., noch tot een recht tot opschorten van de verplichtingen van opdrachtgever. Ook ontstaat op deze grond geen recht tot ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.
4.2 Bij factuurbedragen boven de €150 excl. btw geschiedt de levering naar Nederland en België franco. Voor bestellingen onder dit orderbedrag en/of naar andere landen dan Nederland en België, is Movidis B.V. bevoegd order- en verzendkosten in rekening te brengen. De wijze van transport en verpakking wordt door Movidis B.V. bepaald.
4.3 Movidis B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.
4.4 Bij niet-afnemen van de producten door de cliënt komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor diens rekening. Zodanige weigering brengt voor Movidis B.V. tevens het recht mee om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
4.5 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd voor zij uitdrukkelijk vooraf zijn overeengekomen en geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.
4.6 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden: a. Indien het product door of namens de cliënt wordt afgehaald: door de inontvangstneming van het product b. Indien het product wordt verzonden, al dan niet door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die vervoerder
4.7 Indien de levering in ontvangst wordt genomen, geldt dit in elk geval als instemming met deze voorwaarden en als orderbevestiging.
4.8 Indien het product niet geleverd kan worden tengevolge van omstandigheden, waarvoor Movidis B.V. niet aansprakelijk is, wordt deze geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door het product ter beschikking van de cliënt te houden, mits zij hiervan binnen 3 werkdagen nadat het product ter verzending gereed is gekomen hiervan kennis heeft gegeven aan de cliënt.
4.9 Indien Movidis B.V. op basis van een wettelijke verplichting, tevens omvattende een verplichting voortvloeiend uit Europese wet- en regelgeving, de geleverde of te leveren producten uit de markt dient te halen (“recall”), dan is de cliënt verplicht hier zonder aanspraak op enige vergoeding zijn volledige medewerking aan te verlenen. De overeenkomst zal in dat geval als ontbonden worden beschouwd.

Artikel 5 - Betalingen

5.1 Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen ex magazijn, exclusief Omzetbelasting. Al onze facturen dienen binnen 14 dagen na verzending te worden voldaan. Bij overschrijding van die betalingstermijn is de cliënt direct in verzuim en dient deze een vertragingsrente te voldoen van de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2%, onverminderd de door de Wet aan het verzuim van een schuldenaar verbonden gevolgen. Voorts zijn voor rekening van de cliënt alle kosten verbonden aan de invordering van het achterstallige bedrag, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten berekend naar het rapport Voorwerk II, evenals de totale gerechtelijke kosten, ook indien een eventuele proceskostenvergoeding lager is dan de daadwerkelijke gemaakt kosten.
5.2 De cliënt is niet bevoegd om betaling op te schorten danwel (een deel van de) koopprijs te verrekenen, ook niet indien Movidis B.V. gerechtigd is, haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen haar garantieverplichtingen.
5.3 Door onze cliënten gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de cliënt(e) dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid is Movidis B.V. slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, derhalve tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
6.2 Aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant of opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
6.3 Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van ondernemer jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat klant ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ondernemer in staat is adequaat te reageren.
6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ondernemer meldt.
6.5 In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij klant ontstane schade. 

Artikel 7 - Garanties 

7.1 Alle door Movidis B.V. te leveren producten kennen standaard minimaal 1 jaar fabrieksgarantie.
7.2 Indien de leverancier van het product een langere garantietermijn geeft dan 1 jaar fabrieksgarantie, dan is deze langere termijn, in de verhouding tussen Movidis B.V. en opdrachtgever, in beginsel leidend. Een langere garantietermijn dan 1 jaar zal Movidis B.V. schriftelijk bevestigen evenals de eventuele voorwaarden die behoren bij het verkrijgen van een langere garantietermijn. 

Artikel 8 - Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-toerekenbare oorzaak die de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt of verhindert. Tot zodanige oorzaak worden onder meer gerekend, staking en uitsluiting, brand, stremming van de aanvoer, breuk van machines, niet beschikbaar zijn van vervoer en voorts iedere andere oorzaak die niet aan onze schuld te wijten is of naar verkeersopvattingen niet voor ons risico komt.
8.2 In het geval van overmacht is Movidis B.V. niet tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden. Zowel Movidis B.V. als de cliënt komt in een dergelijke situatie het recht toe de overeenkomst, indien de situatie langer dan 1 maand duurt, te ontbinden. In het geval binnen die termijn alsnog uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven, vervalt het recht om op grond van overmacht te ontbinden.
8.3 In geval van ontbinding door Movidis B.V. als bedoeld in lid 2 is de cliënt gehouden de in het kader van de overeenkomst beschikbare producten af te nemen en de koopprijs naar evenredigheid te betalen.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de zaken gaat eerst op de cliënt over wanneer deze aan ons al hetgeen ter zake van alle leveranties van zaken, met inbegrip van eventuele rente en kosten, heeft voldaan. Onder dergelijke leveranties vallen ook leveringen van producten krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.
9.2 De cliënt dient onbetaalde producten op eerste aanmaning terug te zenden. In het geval van niet-betaling door de cliënt zijn wij gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de bedrijven en terreinen van de cliënt alsmede de ter beschikking van de cliënt gestelde zaken – waartoe wij op grond van deze voorwaarden door cliënt vooralsdan onherroepelijk zijn gemachtigd- teneinde deze terug te nemen.
9.3 Indien de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Movidis B.V. voldoet, heeft Movidis B.V. het recht om een pandrecht te doen vestigen op alle vorderingen, zowel tegenwoordige als toekomstige, van de cliënt op derden. De cliënt is in verband hiermee gehouden om zijn medewerking te verlenen aan het rechtsgeldig effectueren van bedoeld(e) pandrecht(en) en wel voor rekening van cliënt. In gevallen dat de zaken zich al in de macht van een derde bevinden zal cliënt het pandrecht op de vorderingen vestigen.

Artikel 10 - Reparaties

10.1 Verzoeken om reparaties aan producten worden door Movidis B.V. eerst in behandeling genomen nadat het defect telefonisch of via e-mail is gemeld bij Movidis B.V. en een RMA-nummer is aangevraagd. Movidis B.V. zal de aanmelding van reparatie per e-mail bevestigen.
10.2 De opdrachtgever is eerst dan bevoegd het product -op eigen kosten- ter reparatie te zenden aan Movidis B.V., onder vermelding van het RMA-nummer.

10.3 Movidis B.V. inspecteert de staat waarin het product wordt ontvangen en controleert of het defect binnen of buiten garantie valt. Producten die door opdrachtgever of derden zijn ge(de)monteerd, gerepareerd of verwerkt vallen in elk geval buiten garantie. Voor reparaties die binnen de garantie vallen zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. 

10.4 Movidis B.V. zal indien daarom bij aanbieding van het artikel wordt verzocht zo spoedig mogelijk na onderzoek van het defect een indicatie over de reparatieprijs evenals de termijn waarbinnen reparatie redelijkerwijs kan plaatsvinden ter kennis van de cliënt brengen. Ziet opdrachtgever af van reparatie op basis van de geoffreerde kosten, dan zijn eventuele retourkosten voor rekening van opdrachtgever.
10.5 De bewaarneming van Movidis B.V. in het kader van reparatieopdrachten geschied voor risico van de cliënt.
10.6 Movidis B.V. is niet gehouden zich te conformeren aan vanwege opdrachtgever gegeven termijnen waarbinnen de reparatie afgehandeld dient te zijn. Movidis B.V. zal vlot handelen maar met de deskundigheid die behoort bij een goede inspectie, vaststelling aard/oorzaak defect en de reparatie daarvan. 

Artikel 11 - Geschillen 

11.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.
11.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar ondernemer gevestigd is. Ondernemer en klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.